ปฏิทินปฏิบัติงานปีการศึกษา 2554


วัน เดือน ปี


กิจกรรม/โครงการ


ผู้รับผิดชอบ

  ส. 1 พ.ค. 53

  เปิดรับสมัครนักเรียน อ. 1- ป.6 ปีการศึกษา 53

ครูธุรการ

  จ. 3-ศ. 14 พ.ค. 53

  เปิดสอนปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้น ป.1/53

ครูดวงดาว

  ศ.14 พ.ค. 53

  ปฐมนิเทศครูก่อนเปิดภาคเรียน

ผู้อำนวยการ

  ส. 15- อา. 16 พ.ค. 53

  เปิดจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 53 อ. 2- ป. 6

ครูประจำชั้น

  จ. 17- พ.ค. 53

  เปิดภาคเรียนที่ 1/53
( นักเรียนประถมเก่าและใหม่ทั้งหมด และนักเรียนอนุบาลเก่าทั้งหมด

ครูระดับอนุบาล

  อ. 18 พ.ค. 53

  เปิดภาคเรียนที่ 1/53 ( นักเรียนอนุบาลใหม่ทั้งหมด )

ครูประจำชั้นอนุบาล

  พ. 26 พ.ค. 53

  นักเรียนอนุบาลชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ครั้งที่ 1/53

ครูประจำชั้นอนุบาล

  อา. 13 มิ.ย. 53

  ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

ครูประจำชั้น

  พฤ. 1 ก.ค. 53

  วันลูกเสือโลก/วันเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 53

ครูจันทร์ทิพย์

  จ. 12- จ. 19 ก.ค. 53

  สัปดาห์เยี่ยมบ้านักเรียน

ครูประจำชั้น

  จ. 2-อ. 3 ส.ค. 53

  นักเรียนชั้น ป. 1- ป.6 สอบเก็บคะแนนประจำภาคเรียนที่ 1/53

ครูประจำสาระ

  จ. 23- อ. 24 ส.ค. 53

  นักเรียนชั้น ป.1- ป.6 สอบภาคปฏิบัติประจำภาคเรียนที่ 1/53

ครูประจำสาระ

  พ.1-ศ.10 ก.ย. 53

  ตรวจสมุดงานประจำภาคเรียนที่ 1/53

ครุวิลาวรรณ

  จ.27-พฤ.30 ก.ย. 53

  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/53

  พฤ.30 ก.ย. 53

  ปิดภาคเรียนที่ 1/ 53

  จ. 25 ต.ค. 53

  ธุรการเปิดทำการ

ครูวิลาวรรณ/ครูจารุวรรณ

  พ. 17 พ.ย. 53

  ถ่ายรุปหมู่ประจำปี

ครูจันทร์ทิพย์

  ศ. 26 พ.ย. 53

  นักเรียนอนุบาลชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ( ครั้งที่ 3/53 )

  พฤ.9 ธ.ค. 53

  เลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียนชุดที่ 7

ครูปราณี

  ศ.31ธ.ค.53- จ. 3 ม.ค.54

  หยุดเทศกาลปีใหม่ 4 วัน

  จ.24-ศ.28 ม.ค. 54

  นักเรียนชั้น ป.1- ป.6 สอบเก็บคะแนนประจำภาคเรียนที่ 2/53

  อ.1-พฤ. 10 ก.พ. 54

  ตรวจสมุดงานประจำภาคเรียนที่ 2/53

ครูวิลาวรรณ

  ส.18 ก.พ. 54

-นักเรียนประถมศึกษาชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ครั้งที่ 2/53
-นักเรียนอนุบาลชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ครั้งที่ 4/53
-ส่งรายการซ่อมบำรุงโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/53

ครูจันทร์ทิพย์

  จ.21 ก.พ.-อ.1 มี.ค 54

  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/53

  ศ.4 มี.ค. 54

  กิจกรรมวันอำลาอาลัย

ครูฤดี